وال پست گالوانیزه و اتصالات

وال پست یامهارکننده عضوی است که با مهار و حفظ پیوستگی دیوار همانند یک جداگر یک میان قاب غیر گیردار تشکیل میدهد و باعث می گردد که دیوار در بارهای جانبی و زلزله و صلبیت ستون درگیر نشده و بصورت مستقل رفتار کند و این باعث میگردد در زلزله ها دیوار کمترین تخریب را داشته باشد.

همینک اجرای وال پست ها طبق پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله اجباری است.وال پست گالوانیزه در قیاس با وال پست های نبشی بسیار کم هزینه تر و با سرعت اجرای ببیشتر می باشد.

گروه صنعتی بیناسازه تولید کننده انواع وال پست های گالوانیزه سرد نورد شده در ایران است.