پوشش و نما

پوشش

پوشش های مورد استفاده برای ساختمان LSF اعم از پوشش های اولیه ی (بیس) و پوشش های نهایی و نما (فینشینگ) از مصالح پیش ساخته یا  مصالح بنایی بنا به دید طراح معماری می باشند. این پوشش ها نسبت به محل استفاده و به دلیل تغییر ماهیت نوع خود بسته به سیستم طراحی و اثر معماری در ذیل دو تقسیم بندی کلی پوشش های داخلی و پوشش های خارجی قرار می گیرند:

 1. پوشش های داخلی
 2.  پوشش خارجی

****************

پوشش های داخلی LSF همگی از مصالح پیش ساخته با عنوان گچبرگ ها و سمنت بردها و فرآورده های مختلف می باشند:

 1. گچبرگ
 2. فایبر سمنت
 3. سمنت برد
 4. OSB  برد
 5. سرامیک خشک
 6. کامپوزیت
 7. گچ پیش ساخته
 8. PVC

*********************

پوشش خارجی LSF عموما از مصالح پیش ساخته همانند فایبر سمنت استفاده می گردد.

 1.  فایبر سمنت
 2.  سمنت برد
 3. پلی